საკრებულოს აპარატი

 საკრებულოს აპარატი

  საკრებულოს აპარატი შექმნილია საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის მიზნით, მის შემადგენლობაში შედიან საჯარო მოსამსახურეები,  როგორც პროფესიული საჯარო მოხელეები  ისე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები.  
  საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობაs საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

 1. ზაქარია ნასყიდაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საკრებულოს  აპარატის უფროსი

 1. ნათელა ომაძე

მეორე  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მანანა მაისურაძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მარიკა ზაქარაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. მანანა ილურიძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ნინო დადიანი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ირინე ტეტუნაშვილი

მეორე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი

 1. მედეა მახარაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. აკაკი გიუნაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. თინათინ ფირანიშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ხატია ჯალაბაძე

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 1. სოფიკო ოთინაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ირინა შენგელია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 1. ლელა ბზიშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

      15. ინგა ტარიელაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

      16. შორენა შოშიაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

      17. ივანე ვარდანაშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

     18. ქეთევან ტატიშვილი

უმცროსი სპეციალისტი

 

     19. გვანცა ხაბელაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

     

    20, მიხეილ მძინარაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

     21. ივანე ბალახაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

     22. ტრისტან ჩალაბაშვილი

შრომითი ხელშეკრულება

     23. დავით გუდაძე შრომითი ხელშეკრულება

საკრებულოს აპარატში დასაქმებული პროფესიული საჯარო მოხელეების  თანამდებობრივი ინსტრუქციები

 

ზაქარია ნასყიდაშვილი - საკრებულოს აპარატის საქმიანობის ზედამხედველობა და საერთო ხელმძღვანელობა. საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებების შესრულება.

ნათელა ომაძე - საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა.  გენდერის საკითხები. საკრებულოს საჭიროებებიდან გამომდინარე შესყიდვების ორგანიზება. საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი.

ხატია ჯალაბაძე - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის კომისიის სხდომების ორგანიზება,  კვარტალური სამუშაო გეგმების პროექტების შედგენა. ოქმების და დასკვნების მომზადება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ირინა შენგელია -  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება,  კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, დასკვნების მომზადება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ნინო დადიანი - საკრებულოში საქმისწარმოების საერთო კოორდინაცია, კორესპონდენციის მოძრაობაზე  კონტროლი.

მარიკა ზაქარაშვილი -  მასმედიასთან ურთიერთობა, საკრებულოს ვებ - გვერდის და  სოციალური ქსელი-facebook-ის გვერდის ადმინისტრირება. ილუსტრირებული მასალის მოძიება და განთავსება ინტერნეტის ქსელში. საზოგადოებასთან, არასამთავრობო, სამთავრობო და სხვა ორგანიზაციებთან `შეხვედრების გაშუქება  მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით.

მანანა ილურიძე - საკრებულოს და ბიუროს სხდომების ორგანიზება, შესაბამისი ოქმების მომზადება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

მანანა მაისურაძე -  ჯანდაცვის, განათლების, სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისიის  ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. კვარტალური სამუშაო გეგმების პროექტების შედგენა. ოქმების და დასკვნების მომზადება.  შესაბამისი წერილების მომზადება.

ირინე ტეტუნაშვილი - სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის  კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კვარტალური გეგმების პროექტების და კომისიის ოქმების შედგენა. შესაბამისი წერილების მომზადება.

მედეა მახარაშვილი -  საკრებულოს წევრების შეხვედრებზე მოქალაქეთა თხოვნების, შენიშვნების მონიშვნა და შემდეგ პასუხისმგებელი პირებისათვის საკითხის გადაცემა.  არქივზე პასუხისმგებელი პირი.

თინათინ ფირანიშვილი - საკრებულოს თავმჯდომარის კონკრეტული დავალებების შესრულება. საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებისათვის შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვება და დოკუმენტაციის მომზადება. შესაბამისი წერილების მომზადება. 

აკაკი გიუნაშვილი -  სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის  დასკვნების მომზადება და თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე არსებულ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებასთან დაკავშირებული საკითხების კოორდინირება.   ელექტრონული მართვის სისტემის ადმინისტრირება. საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

სოფიკო ოთინაშვილი -  პროფესიულ საჯარო მოხელეთა პირადი ხასიათის ბრძანებების მომზადება და სისტემატიზაცია. მათი პირადი საქმეების წარმოება,  ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის ადმინისტრირება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ინგა ტარიელაშვილი - საკრებულოს ნორმატიული და ინდივიდუალურ სამართლებრივი აქტების  და საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების     პროექტების მომზადება. აქტების სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში ატვირთვა. ბრძანებების და გასული წერილების ვიზირება.  საგანმანათლებლო დაწესებულებების მენტორის (სასწავლო პრაქტიკის ხელმძღვანელი) ფუნქციის განხორციელება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ლელა ბზიშვილი -  ფრაქციების  „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ და ,,გორი საქართველოსთვის“ ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ივანე ვარდანაშვილი - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიაში ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხების გათვალისწინებით კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხებზე დასკვნების მომზადება.

შორენა შოშიაშვილი - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა  კომისიაში ქონების მართვის  სფეროს მიკუთვნებული  საკითხების გათვალისწინებით კვარტალური გეგმების პროექტების შედგენა. კომისიის სხდომების  ორგანიზება, კომისიის სხდომის ოქმების შედგენა, ქონების მართვის სფეროს მიკუთვნებული  საკითხებზე დასკვნების მომზადება. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ქეთევან ტატიშვილი - საკრებულოს ვებ-გვერდის ადმინისტრირება. ფრაქცია ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ტექნიკურ-ორგანიზაციული უზრუნველყოფა. შესაბამისი წერილების მომზადება.

ივანე ბალახაშვილი - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში ექსპერტად და საკრებულოს აპარატში საკრებულოს აპარატის გამართული და ეფექტური მუშაობის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივი რედაქტირების განხორციელება. 

მიხეილ მძინარაშვილი - საკრებულოს ტექნიკური უზრუნველყოფა.

გვანცა ხაბელაშვილი -  საკრებულოს ტექნიკური უზრუნველყოფა.

დავით გუდაძე - გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცითი - ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ექსპერტი.

ტრისტან ჩალაბაშვილი - (მძღოლი) დამსაქმებლის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;

 

1. აპარატის დებულება

2. შინაგანაწესი

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

 • 1
 • 2
 • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი