13 ოქტომბერს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა

  

 

✔საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა დღის წესრიგით გათვალიწინებული შემდეგი საკითხები:
1.„გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ დადგენილების პროექტი;
/მომხს.ასმათ ტალახაძე/
2.„გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი; /მომხს.ლეილა მამულაშვილი/
3. „გორის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების პროექტი;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
4. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №5 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
5. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 იანვრის №6 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
6. „შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიასა“ და შპს ,,KMA"-ს შორის 2013 წლის 5 ნოემბერს გაფორმებული აღნაგობის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ აღნაგობის უფლების ვადის გაგრძელებასა და აღნაგობის საზღაურის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
7. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გურამ ქიტუაშვილს შორის 2020 წლის 06 ოქტომბერს გაფორმებული №19 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
8. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „გროსფარმ“-ს შორის 2020 წლის 15 ოქტომბერს გაფორმებული №21 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
9. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „აგრო მოლი“-ს შორის 2021 წლის 13 ოქტომბერს გაფორმებული №17 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
10. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გიორგი გოგშელიძეს შორის 2021 წლის 5 ნოემბერს გაფორმებული №18 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
11. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.46.23.491.602) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
12. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.45.31.548) სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
13. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირობიანი აუქციონის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის, თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
14. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სს „სილქნეტისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
15. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,დაირექტ დებიტ ჯორჯიასთვის’’ (ს/კ 205130464), პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
16. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, ა(ა)იპ იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია ,,თანხმობისთვის’’ (ს/ნ 203839766) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიგა გელაშვილი/
17. „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოშურში არსებული მე-5 ქუჩის II-ჩიხის სახელდების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
18. „გეოგრაფიული ობიექტისთვის ძველი სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ განკარგულების პროექტი; /მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
19. „გეოგრაფიული ობიექტისთვის ძველი სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
20. „გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის შესასვლელში, მკვეთრი მოსახვევის მიმდებარედ, 2 (ორი) ლოკაციაზე „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
21. „ა(ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს 2022 წლის ოქტომბრიდან განვლილი პერიოდის გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.მანუჩარ ლაფაჩი/
22. „ა(ა) იპ ,,გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს 2022 წლის ოქტომბრიდან განვლილი პერიოდის გაწეული საქმიანობის ანგარიშის შეფასების შესახებ“ განკარგულების პროექტი;
/მომხს.გიორგი გოგშელიძე/
დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეოცე საკითხი კი მერიამ უკან გაითხოვა.

დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე, საკრებულოს წევრის კობა ბერიანიძის ინიცირებით სოფ.ზეღდულეთში მდებარე №2 ქუჩას 2008 წლის აგვისტოს ომში გმირულად დაღუპული ლევან მანძულაშვილის, ხოლო საკრებულოს წევრის ლიანა ოქროპირიძის ინიცირებით სოფ.ბერშუეთში ერთ-ერთ ქუჩას ქართული ოფთალმოლოგიური სკოლის ფუძემდებლის გიორგი ტარსაიძის სახელები მიენიჭა.

 

 

 

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2
  • 3

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი