საკრებულოს ბიუროს სხდომა. 25 იანვარი

25 იანვარს 16:00 სთ-ზე ჩატარდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

2. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

3. “გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

4. „გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 მაისის №60 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

5. „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრისN#87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

6. “გორის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

7. “გორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

8. “გორის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსების, სოციალურად აქტიური ახალგაზრდების წახალისების და ნიჭიერი ახალგაზრდების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

9. “გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

10. “გორის მუნიციპალიტეტის რაგბის განვითარების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

11. “გორის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

12. “გორის მუნიციპალიტეტის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მესაკუთრეთა გაერთიანებების თანადაფინანსების პროგრამის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

13. ,,გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 ნოემბრის №158 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

14. ,,გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 ნოემბრის №159 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

15. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

16. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

17. “გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების შპს „დუდუ პლიუსისთვის“ ს/ნ 417882599 პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ხელშეკრულებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

18. “გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (ს.კ. 66.53.10.275), პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი გორისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

19. “გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ 66.45.16.210) პირობიანი აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

20. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს სანერგე მეურნეობასა და გამწვანების განყოფილების 2018 წელს შესრულებული საქმიანობის ანგარიში”.

21. “გორის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის ინსპექტირებისა და ანალიტიკური განყოფილების 2018 წლის ანგარიში”.

22. “ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს 2018 წლის მაისიდან 2018 წლის ბოლომდე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში”.

23 “გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის ტრანსპორტისა და გარე რეკლამის რეგულირების განყოფილების 2018 წლის აპრილიდან 2018 წლის ბოლომდე შესრულებული სამუშაოს ანგარიში”.

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00 
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი