გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 

📌1 აპრილს 15.00 საათზე გაიმართა  გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა;    
 📌სხდომა   პირბადის ტარების და უსაფრთხოების წესების დაცვით მიმდინარეობდა.
სხდომის დაწყებამდე მოხდა სხდომათა დარბაზის დეზინფექცია, საკრებულოს ყველა წევრმა და სხომაზე დამსწრე პირებმა გაიარეს თერმოსკრინინგი და ხელის სპეციალური სითხით დამუშავება.
სხდომა ჩატარდა შემდეგი  დღის წესრიგით:
1. „გორის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24  დეკემბრის №54 დადგენილებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე“   დადგენილების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
    /მომხს.ივანე კორინთელი/
2.  „გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტის  შესრულების წლიური ანგარიშის“  თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.ივანე კორინთელი/
3. „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებშიგანსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების თაობაზე“   განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.დავით გუდაძე/
4. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის - ფ/პ კახაბერ ლალიაშვილისთვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მარლენ ნადირაძე/
5. „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირის - ფ/პ ქეთევან ქველიძისთვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების თაობაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მარლენ ნადირაძე/
6. „,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 8 იანვრის №2 განკარგულებაში
ცვლილებისა და დამატების   შეტანის  თაობაზე“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
7. ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 8 იანვრის №3 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
8. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
9. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოსთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
10. „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირობიანი  აუქციონის ფორმით, სარგებლობის უფლებით,  იჯარის  ფორმით  გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
11. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ლიანა იასაშვილს შორის 2019 წლის 25 ივნისს გაფორმებული №23 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
12. „გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და მამუკა ხაბაზიშვილს შორის 2019 წლის 5 დეკემბერს გაფორმებული №34 პრივატიზაციის ხელშეკრულების პირობის შეცვლაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“   განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მერაბ მელანაშვილი/
13. „ქ. გორში, მშვიდობის გამზირზე მდებარე №11 - №12 საცხოვრებელი ბინის მიმდებარედ (ბესიკის ქუჩის კვეთა) და №13 - №14 საცხოვრებელი ბინის მიმდებარედ (გრიბოედოვის ქუჩის კვეთა)   „ხელოვნური უსწორმასწორობების“ განთავსების შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.დავით გუდაძე/
14. „გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელი თორტიზის და სოფელი გარეჯვრის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე  „ხელოვნური უსწორმასწორობის“ განთავსების შესახებ“  განკარგულების პროექტის თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.დავით გუდაძე/
ა ნ გ ა რ ი შ ე ბ ი
15.   „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის იურიდიული განყოფილების 2020 წლიდან მიმდინარე პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიშის“  თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.მარლენ ნადირაძე/
16. „ა (ა) იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის კლუბი „გორის“  2020 წლის ივნისიდან განვლილი პერიოდის ანგარიშის“ თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.ზურაბ ყაჯრიშვილი/
17. „ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს, დასვენების პარკი - "ახალბაღის" 2020 წლის ივლისიდან  მიმდინარე პერიოდამდე ფინანსური ანგარიშის “  თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.ივანე კორინთელი/
18. „სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა მეჯვრისხევის საჯარო სკოლისათვის სახელის შეცვლის და ანა (ოლღა) სოლოღაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე“ განკარგულების პროექტის  თაობაზე წარმოდგენილი დასკვნის განხილვა და მისი რიგითობისა და მომხსენებლის განსაზღვრა  2021 წლის 12 აპრილის  საკრებულოს სხდომაზე;
/მომხს.ზურაბ ყაჯრიშვილი/
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ დღევანდელ სხდომაზე,  12 აპრილის  საკრებულოს მორიგი სხდომის რიგითობა და მომხსენებლები განსაზღვრა.

Pin It

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი