ბიუროს სხდომა. 30 აგვისტო

დღეს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბიუროს 11 წევრი ესწრებოდა. სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხების გადანაწილება მოხდა საკრებულოს კომისიებზე განსახილველად.

• „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 ნოემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”   დადგენილების პროექტი;

• გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“  განკარგულების პროექტი;

• „გორის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 14 დეკემბრის №87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  დადგენილების პროექტი;

• “სსიპ   გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ნიქოზის საჯარო სკოლისათვის  კირიონ საძაგლიშვილის  სახელის მინიჭების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე”  განკარგულების პროექტი

• „გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, ა(ა)იპ კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ“  განკარგულების პროექტი.

•  „ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის  ნაკვეთის     ს/კ 66.45.17.384  ფ/პ  ისაკ ელიშაყოვისთვის  პ/ნ 59001020237  პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით,  აღნაგობის  ფორმით  გადაცემაზე,      გორის      მუნიციპალიტეტის      მერისთვის,    თანხმობის     მიცემის  შესახებ“  განკარგულების პროექტი.

• “გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 66.54.10.040) პირობიანი აუქციონის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე, გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”  განკარგულების პროექტი;

• „გორის მუნიციპალიტეტის ქონების, ა(ა)იპ „ქალი და განვითარებისთვის“ ს/ნ 417875035 პირდაპირი განკარგვის წესით,    უსასყიდლო     უზუფრუქტის     ფორმით გადაცემაზე გორის მუნიციპალიტეტის მერისთვის   თანხმობის   მიცემის    შესახებ“ განკარგულების პროექტი;                                                          

• ,,გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 ნოემბრის №158 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“  განკარგულების პროექტი.

• ,,გორის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 ნოემბრის №159 განკარგულებაში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე“  განკარგულების პროექტი.

• ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ”  გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №43 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების   შეტანის  თაობაზე”  განკარგულების პროექტი;

• ,,გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ” გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 09 მარტის №44 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე”   განკარგულების პროექტი

• „ქ. გორში  გურამიშვილის  ქუჩა № 5_ის მიმდებარედ  საგზაო ნიშნის  3.28  „დგომა აკრძალულია “  განთავსების თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;

• „ქ. გორში,  ჩოდრიშვილის, თამარ მეფის, დავითაშვილის და ყაზბეგის ქუჩებზე ზოგიერთი საგზაო ნიშნის განთავსების თაობაზე“  განკარგულების პროექტი;

• „ქ.გორის ქუჩებში საგზაო ნიშნების განთავსების თაობაზე“  განკარგულების პროექტი;

• „ქ.გორში ი. გოგებაშვილის ქუჩაზე  საგზაო ნიშნების -„ დგომა აკრძალულია“ -ს განთავსების თაობაზე“ განკარგულების პროექტი;

ანგარიშები

• „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 2019 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიში“

• „ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს, კულტურისა და ახალგაზრდობის განყოფილების 2019 წლის ფინანსური ანგარიშის მოსმენა“

• „ა(ა)იპ  გორის  მუნიციპალიტეტის  სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში“

• „გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის განვლილ პერიოდამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში“

• „ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტში კურკოვანი და თესლოვანი ხილის მოსავლის აღების მიმდინარეობის შესახებ“

•  “გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის IV კვარტლის სამუშაო გეგმის შემუშავების  შესახებ”
                                                                                                                                           
საკრებულოს კომისიების სხდომები 2 და 3 სექტემბერს გაიმართება.  სხდომები ღია და საჯაროა.

 

ანონსი

ნონსი
30 აგვისტოს15.00 სთ-ზე გაიმართება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.
საკრებულოს კომისიის სხდომები გაიმართება შემდეგი განრიგით:
2 სექტემბერი
11.00 სთ - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია;
12.00 სთ - სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია;
15.00 სთ - ჯანდაცვის, განათლების,სპორტის, კულტურის და სოციალურ საკითხთა კომისია;

3 სექტემბერი
12.00 სთ - ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხთა კომისია;
15.00 სთ - სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია;

ბიუროს მეორე სხდომა გაიმართება 5 სექტემბერს 15.00 სთ-ზე.

დაინტერესებულ პირთათვის დასწრება თავისუფალია!
 

გორში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების გაუმჯობესებაზე მუშაობენ

მიმდინარე წელს გორში  ავტოპარკის მოწყობა იგეგმება.  ავტობუსების სადგომის და დამხმარე ნაგებობის მოწყობის პროექტი დღეს გამართულ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა ერთხმად მოიწონეს. 

 

აღნიშნული ნაგებობა გორის მუნიციპალიტეტისთვის გადმოსაცემი ავტობუსებისთვისაა განკუთვნილი, რომლის შესაძენად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და დონორი ორგანიზაციებთან უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ავტობუსების გადმოცემა დააჩქარებს გორის მუნიციპალიტეტში  საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას.

 

ავტოპარკის მოწყობის პროექტის ღირებულებაა  1 120 271 ლარი და დაფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან.  

დამეგობრებული ქალაქები

  • 1
  • 2

გორის მუნიციპალიტეტი

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური პროგრამები, უსაფრთხო გარემო აი, სწორედ ესაა ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი, რომლის შესრულებისათვისაც მაქსუმალურს გავაკეთებთ.

დავით რაზმაძე

კონტაქტი

  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  +995 599 85-17-00 
  +995 599 85-18-30
  სტალინის გამზირი #16

გვადევნე თვალი